درمانگاه های تخصصی

همزمان با گشایش درمانگاه های مختلف در پلی کلینیک بیمارستان، این قسمت نیز تکمیل می شود

درمانگاه قلب و عروق

 

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

درمانگاه 2

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

درمانگاه 3

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

درمانگاه 4

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

درمانگاه 5

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

درمانگاه 6

مطالب این بخش بزودی افزوده می شود.

Read More

 
back to top