نظرات بیماران

در اینجا با برخی از دیدگاه های بیماران و مراجعین به بیمارستان شمس آشنا می شوید:

دیدگاه بیمار درباره خدمات بیمارستان و برخورد پرسنل و پزشکان با ایشان، نرخ خدمات و سایر موارد

نام بیمار, از شهرستان ارومیه

دیدگاه بیمار درباره خدمات بیمارستان و برخورد پرسنل و پزشکان با ایشان، نرخ خدمات و سایر موارد

نام بیمار, از شهرستان ارومیه

دیدگاه بیمار درباره خدمات بیمارستان و برخورد پرسنل و پزشکان با ایشان، نرخ خدمات و سایر موارد

نام بیمار, از شهرستان ارومیه

دیدگاه بیمار درباره خدمات بیمارستان و برخورد پرسنل و پزشکان با ایشان، نرخ خدمات و سایر موارد

نام بیمار, از شهرستان ارومیه

دیدگاه بیمار درباره خدمات بیمارستان و برخورد پرسنل و پزشکان با ایشان، نرخ خدمات و سایر موارد

نام بیمار, از شهرستان ارومیه

back to top