راهنمای طبقات فاز اول

زیرزمین:

اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی

طبقه همکف:

ریاست بیمارستان، درمانگاه تخصصی، سی تی آنژیو، داروخانه، دفترپرستاری، امور پذیرش و ترخیص، بیمه گری، کارگزینی

طبقه اول:

آنژیوگرافی، بخش بستری

طبقه دوم:

بخش مراقبت های قلب (سی سی یو)، بخش بستری

طبقه سوم:

بخش مراقبت های ویژه (آی سی یو)، اتاق های عمل

طبقه چهارم:

واحد حسابداری و مالی، واحد انفورماتیک، واحد بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، واحد تجهیزات پزشکی، انبار مواد مصرفی، سالن کنفرانس، سالن جلسات