تعرفه ها و پکیج های درمانی

پکیج گوارش

ردیف نام عمل قیمت تقریبی تعداد روز بستری تقریبی
۱ آندوسکوپی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سرپایی
۲ کولونوسکوپی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سرپایی
۳ پولیپکتومی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سرپایی

پکیج عملهای اینترونشن قلب

ردیف نام عمل قیمت تقریبی تعداد روز بستری تقریبی
۱ آنژیوگرافی عروق کرونر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱ روز
۲ آنژیوپلاستی یک شریان کرونر (بدون وسایل) ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱ روز
۳ آنژیوپلاستی هر شریان اضافه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱ روز