کارشناس بیماران بین الملل

کارشناس بیماران بین الملل

کارشناس IPD

شرح وظایف کارشناس IPD
 • حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل بیمارستان
 • استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به بیمارستان
 • ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان
 • انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان
 • اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
 • هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل
 • کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی لازم بین بخشی در بیمارستان جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
 • ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در بیمارستان
 • انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی های لازم با شرکت های تسهیلگر معتبر
 • ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت