پزشک بیماران بین الملل

پزشک بیماران بین الملل

پزشک IPD

شرح وظایف پزشک IPD
  • ویزیت بیمار در ساعت اول بستری
  • هماهنگی با پزشک معالج و گرفتن دستورات اولیه
  • هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن
  • ویزیت روزانه بیمار
  • هماهنگی با مسئول سامانه اکترونیک و سایت بیمارستان جهت آماده کردن پرونده الکترونیک
  • همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی
  • پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی 24 ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد
  • ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت