پیام ریاست بیمارستان شمس

ریاست بیمارستان شمس ارومیه

در دست نگارش ...