منشور حقوق بیمار

۱- دریافت مطلوب خدمات سلامت، حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت باید:
 • شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض از جمله: قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.
 • در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.
 • در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانسی)، ارائه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری براساس ضوابط تعیین شده باشد.
 • در مراقبت های ضروری و و فوری (اورژانسی) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد و ...

۲- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محتوای اطلاعات باید شامل:
 • ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان
 • اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از قبیل اضطراب، درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و ... در اختیار وی قرار گیرد.
 • ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش
 • نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

۳- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و شرایط تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:
 • انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سلامت د ر چارچوب ضوابط
 • انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
 • پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود و ...

۴- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

 • رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است، مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.
 • در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد.
 • فقط بیمار، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، می توانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشند.
 • بیمار حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد و ...

۵- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 • هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.
 • بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند.
 • خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی