بخش ها و پاراکلینیک ها

تصویر برداری

تصویر برداری

تصویر برداری

شامل سی اسکن مولتی اسلایس (سی تی آنژیو 64 اسلایس) و رادیولوژی و سونوگرافی

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه زیرزمین

اطلاعات بیشتر
داروخانه

داروخانه

داروخانه

داروخانه بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه همکف

اطلاعات بیشتر