بخش های بستری

project

جراحی عمومی

جراحی عمومی

معرفی بخش جراحی عمومی بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه

اطلاعات بیشتر
project

آنژیوگرافی عروق قلبی

آنژیوگرافی عروق قلبی

معرفی بخش آنژیوگرافی عروق قلبی (کرونری) بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه اول

اطلاعات بیشتر
project

پست آنژیوگرافی

پست آنژیوگرافی

معرفی بخش پست آنژیوگرافی بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه اول

اطلاعات بیشتر

project

فوق تخصصی جراحی قلب باز

فوق تخصصی جراحی قلب باز

معرفی بخش فوق تخصصی جراحی قلب باز بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه

اطلاعات بیشتر
project

قلب و عروق و پست سی سی یو

قلب و عروق و پست سی سی یو

معرفی بخش قلب و عروق و پست سی سی یو بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه دوم

اطلاعات بیشتر