اخبار و اطلاعات

پونی و راماكریشنان ، در تحقیق خود ، با استفاده از تبدیل موجك گسسته (DWT) و تجزیه ارزش منحصر [...]

ادامه خبر